Peter Sahota

Egyptian Pyramids (Author Photo)

अस्मिन् वर्षे अहं मिस्रदेशं गतवान् | मिस्रदेशस्य सभ्यता, भाषा, साहित्य​ च​ खलु प्राचीनाः सन्ति | नानादेवाः मिस्रजनैर​पूजयन्त, यथा सूर्यदेवः, हरू (ह्:र्:व्) नाम श्येनदेवः, द्यौष् पिता (न्:ब्:प्:ट्) इत्यादयः | मिस्रदेशे बहवः पुरातनकालीनो भवनाः मया दृष्टाः, यथा बृहन्तो देवालायाः, अद्भुतरूपाः सूच्याकारस्तम्भाः, प्रकृष्टा अन्तर्भौम​चैत्याश्च​ | अन्तर्भित्तिषु विविधानि विचित्राणि शास्त्राणि लिखितानि सन्ति, यानि पुरातनमिस्रभाषासु…

--

--

Peter Sahota

Peter Sahota

Writing on ancient literatures and world mythology. Future articles will be on Rig Veda, Sanskrit, Old English, Indo-European literature, Egypt, China etc.