Sum hūs on Eoforƿicceastre

On ðissum gēare ēode ic tō Eoforƿīcceastre sēo is mihtig ⁊ spēdig ceaster ⁊ ligþ on ðǣre Eoforƿīcscīre Norþþriding. ᛇ biþ trēoƿ þe is ðæs naman ðisre ceastre se ƿīelisca upcyme, forþǣm þe ðæt trēoƿ findeð ᛗ þǣr.

ᛋ ne ƿæs þǣr, forðǣm ðe on ðǣm ᛞ ƿæs hit rēnig ƿeder, hƿæðre ic drēames brēac ⁊ ƿæs mē ᚹ. Ic scēaƿode ðā mǣran heafodcyrican sēo hǣt Eoforƿīcmynster.

Mid timberum ƿæs þæt forme mynster be Ēadƿine geƿorht ⁊ mid stānum ƿorhte Osƿald þæt ōþer mynster. Ūte is mannlīca Constantīnuses.

Æfter ðǣm ƿōd ic on ðǣm Rōmāniscan ƿealle se ðā ceastre begyrt. Ēac on ðǣre byrig ǣt ic ān Eoforƿīcscīrhlāf. Ðæt ƿæs gōd fōda!

--

--

ल्येतुवा-देशे तृणमणिः (मम छायाचित्रम्)

पुरा त्वाकाशे सूर्यौ द्वावेवास्ताम् ।

तदनन्तरं देवाः निश्चयमकुर्वन् — मा द्वौ सूर्यावाकाशे रराजताम् ।

ते देवा एकं सूर्यमाकाशादक्षिपन् ।

सः सूर्यो महासागरं प्राविशत् ।

तत्र शीतलः कठोरश्चाभवत् ।

तदा सागरतले सङ्घट्ट्य सुसंपिष्टोऽभवत् ।

बहवः खण्डा उत्पन्ना आसन् ।

तत्पश्चादिमे तरङ्गमथिताः खण्डा बृहन्तश्च​ क्षुद्राश्च​ समुद्रतीरे दृष्टाः सन्ति ।

--

--

अस्मिन् वर्षे अहं मिस्रदेशं गतवान् | मिस्रदेशस्य सभ्यता, भाषा, साहित्य​ च​ खलु प्राचीनाः सन्ति | नानादेवाः मिस्रजनैर​पूजयन्त, यथा सूर्यदेवः, हरू (ह्:र्:व्) नाम श्येनदेवः, द्यौष् पिता (न्:ब्:प्:ट्) इत्यादयः | मिस्रदेशे बहवः पुरातनकालीनो भवनाः मया दृष्टाः, यथा बृहन्तो देवालायाः, अद्भुतरूपाः सूच्याकारस्तम्भाः, प्रकृष्टा अन्तर्भौम​चैत्याश्च​ | अन्तर्भित्तिषु विविधानि विचित्राणि शास्त्राणि लिखितानि सन्ति, यानि पुरातनमिस्रभाषासु लिखितानि सन्ति ,अतीव सुन्दरदर्शीनि च सन्ति | अक्षराणि हि शिलायाम् शिल्पीभिरुत्कीर्णानि सन्ति, कलाकारैश्चाभिरञ्जितानि सन्ति |

मिस्रदेशे मम​ यात्रा
मिस्रदेशे मम​ यात्रा
Egyptian Pyramids (Author Photo)

अस्मिन् वर्षे अहं मिस्रदेशं गतवान् | मिस्रदेशस्य सभ्यता, भाषा, साहित्य​ च​ खलु प्राचीनाः सन्ति | नानादेवाः मिस्रजनैर​पूजयन्त, यथा सूर्यदेवः, हरू (ह्:र्:व्) नाम श्येनदेवः, द्यौष् पिता (न्:ब्:प्:ट्) इत्यादयः | मिस्रदेशे बहवः पुरातनकालीनो भवनाः मया दृष्टाः, यथा बृहन्तो देवालायाः, अद्भुतरूपाः सूच्याकारस्तम्भाः, प्रकृष्टा अन्तर्भौम​चैत्याश्च​ | अन्तर्भित्तिषु विविधानि विचित्राणि शास्त्राणि लिखितानि सन्ति, यानि पुरातनमिस्रभाषासु लिखितानि सन्ति ,अतीव सुन्दरदर्शीनि च सन्ति | अक्षराणि हि शिलायाम् शिल्पीभिरुत्कीर्णानि सन्ति, कलाकारैश्चाभिरञ्जितानि सन्ति |

एतेषु शास्त्रेषु एकं प्रसिद्धं ‘मृत्युपुस्तकम्’ अस्ति यस्य ​नाम ‘दिवसे निर्गमनम्’ अस्ति | एतत्पुस्तकं मरणानन्तर​​विषया निर्वर्णयति | बह्व्यः परीक्षा भविष्यन्ति, तद्यथा — देवा मृतपुरुषं बहवः प्रश्नाः प्रक्ष्यन्ति, पुरुषस्य हृदयं च तोलयिष्यते इत्यादिन्यः |

अत्राहं मिस्रभाषायाः संस्कृतेऽधो दर्शितस्य​ श्लोकस्यानुवादं चकार -

पूजयाम सूर्यदेवम् उदयादस्त​पर्यन्तम् |
यदा यदा त्वमुदेति तदाऽहं पूजयामि त्वाम् ||
सूर्यास्तमनानन्तरम् प्रसुप्तोऽस्मि मम पृष्ठे |

--

--

Peter Sahota

Peter Sahota

142 Followers

Writing on ancient literatures and world mythology. Future articles will be on Rig Veda, Sanskrit, Old English, Indo-European literature, Egypt, China etc.